За нас - KZR 00x

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За нас

За нас и нашите услуги                       Уважаеми посетители и наши скъпи бъдещи клиенти !
       Нашата фирма се базира на знанията на нашите експерти с дългогодишен опит.
    Основната ни дейност е всяка форма на строителен консултинг и супервайзерство.
  Ние предлагаме услугите си „до ключ“ –това се разбира до получаването на разрешение за ползване или експлоатация.Услугите ни включват :
- Извършване оценка на съответствието на инвестиционен проект фаза Работен проект със съществените изисквания към строежите съгласно действащата норма-тивна база ( чл.142 ал.5 от ЗУТ ) и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието до Възложителя , съгласно действащото законодателство както и внасянето му в общинската администрация
- Дейностите , касаещи строителен надзор по време на изпълнението на СМР в обхвата на чл.168 от ЗУТ , осигурявайки контрол на строителната площадка. След приключване на СМР изготвяне на окончателен доклад за представяне на строежа за Държавна приемателна комисия
- Изготвяне на технически паспорт за строежа  съгласно Наредба №5 /28.12.2006 г.  
     Според желанието на възложителя можем да осъществяваме специфичен вид супервайзерски контрол върху различни подобекти, непопадащи под общата форма „строителен обект „ като например машини и електроинсталациите към тях.
Нашите услуги обхващат и още една обемна област а именно експертна помощ при изпълнение на заваротехнически работи, обучение на заваръчни кадри като поставяме ударение върху обучението за работа с високавтоматизирани машини за орбитално заваряване в обекти от енергетиката, машиностроенето и химическата промишленост както и фармацията.


Назад към съдържанието | Назад към главното меню